ProBit Global tassyklaň - ProBit Global Turkmenistan - ProBit Global Türkmenistan

ProBit Global-de hasaby nädip barlamaly


KYC näme?

KYC, şahsy maglumatlaryňyzy barlamak üçin ulanylýan amal.

KYC 1-nji ädim: E-poçta barlamak
 • Üstünlikli hasaba alnan ulanyjylaryň hemmesine KYC STEP 1 berilýär.

KYC 2-nji ädim: Şahsyýeti barlamak
 • KYC STEP 2-i tamamlamak, ulanyjylara özleri we emläkleri üçin goşmaça howpsuzlyk gatlagy bolmak bilen, ProBit Global we onuň hyzmatlaryna çäklendirilmedik girişden peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

KYC STEP 2-i tamamlamak, ulanyjylara özleri we emläkleri üçin goşmaça howpsuzlyk gatlagy bolmak bilen, ProBit Global we onuň hyzmatlaryna çäklendirilmedik girişden peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

“ProBit Global”, bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy (AML) maliýe düzgünlerini berjaý etmek bilen ulanyjylarynyň howpsuzlygyna ygrarlydyr. Müşderiňizi biliň (KYC), AML-iň bir bölegi bolup, ulanyjy şahsyýetleri degişli yhlas bilen barlanýar.

KYC 2-nji ädimimi gutaranymda haýsy aýratynlyklar açyk bolar?

KYC STEP 2-ni tamamlan ulanyjylar aşakdakylara çäklendirilmedik girip bilerler:

KYC 1-nji ädim

2-nji ädim

Goýum

Hawa

Hawa

Yza çek

Hawa,
5000 $ -a çenli

Hawa

$ 500,000 çenli

Söwda

Hawa

Hawa

Oturmak

Hawa

Hawa

Aýratyn abuna

Hawa

Hawa

IEO gatnaşmak

NOOK

Hawa

* Çekiş çägini azyndan 7 günüň dowamynda 2FA işjeňleşdirmegi dowam etdirýän KYC tassyklanan hasaplar üçin 500,000 dollara çenli artdyryp bolar.

Hasaby nädip barlamaly

Indi “ProBit Global” hasaby sahypasynda “MENIGE SAHYPYM” -da, gündelik çykaryş çäginiň ýokarlanmagy we Başlangyç alyş-çalyş teklibiniň (IEO) ýaly goşmaça alyş-çalyş aýratynlyklaryny açmak üçin KYC (“Müşderiňizi tanaň”) barlag işini tamamlap bilersiňiz.

* 2021-nji ýylyň 17-nji dekabryndan sagat 09: 00-a çenli ulanyjylardan IEO-a girmek üçin KYC2-ni tamamlamaly.

Amaly tamamlamak üçin “Barlamak (KYC)” diýilýän ýere göz aýlaň we “Barlamak” bölüminiň sag burçuna basyň.
ProBit Global-de hasaby nädip barlamaly
Dowam etmek üçin " Indi barlaň " basyň.
ProBit Global-de hasaby nädip barlamaly
"Indiki" basyň.
ProBit Global-de hasaby nädip barlamaly
Şahsyýetnamaňyzyň ýa-da pasportyňyzyň suratyny, şahsyýet resminamasyny saklaýan suratyňyzy ýükläň we şahsy maglumatlaryňyz bilen “VERIFICATION” blankasyny dolduryň. "Indiki" düwmesine basyň.
ProBit Global-de hasaby nädip barlamaly
ProBit Global-de hasaby nädip barlamaly
ProBit Global-de hasaby nädip barlamaly
ProBit Global-de hasaby nädip barlamaly
Islegiňiz indi gözden geçirilýär. Size haýyşyňyzyň tassyklanandygy ýa-da ýokdugy barada “ProBit Global KYC netijesi” atly setir bilen e-poçta arkaly habar beriler. Bu birnäçe sagada çekip biler.
ProBit Global-de hasaby nädip barlamaly
Makullanylandan soň, https://www.probit.com/ salgysynda ProBit Global hasabyňyza giriň. “MENI SAHYPADA” KYC statusyňyz “Barlamak doly” diýer.
ProBit Global-de hasaby nädip barlamaly

Myurdum KYC-ni dolduryp bilermi?

Aşakdaky ýurtlaryň raýatlarynyň KYC-ni tamamlap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň:
 • Owganystan
 • Albaniýa
 • Al Algerir
 • Bagama
 • Bangladeş
 • Barbados
 • Boliwiýa
 • Burkina Faso
 • Kamboja
 • Kaýman adalary
 • Kuba
 • Ekwador
 • Gana
 • Gaiti
 • Eýran
 • Yrak
 • Jamaamaýka
 • Iordaniýa
 • Makedoniýa
 • Mali
 • Malta
 • Mongoliýa
 • Marokko
 • Mýanma
 • Demirgazyk Koreýa
 • Nepal
 • Nikaragua
 • Pakistan
 • Panama
 • Senegal
 • Seýşel adalary
 • Singapur
 • Günorta Sudan
 • Şri-Lanka
 • Siriýa
 • Trinidad we Tobago
 • Uganda
 • Wanuatu
 • Wenesuela
 • Yemenemen
 • Zimbabwe
Thank you for rating.