ProBit Global-den nädip çekmeli

ProBit Global-den nädip çekmeli


ProBit Global-dan nädip çekmeli

1. ProBit Global hasabyňyza girmegiňizi haýyş edýäris.

2. Gapjyk - WIthdrawal-a basyň.
ProBit Global-den nädip çekmeli
3. Şaýy puluň adyny giriziň (meselem, Ripple yzyna alanyňyzda XRP basyň).
ProBit Global-den nädip çekmeli

* Osatlamalar barada möhüm bellik
 • XRP ýaly belli bir ýatlamanyň girizilmegini talap edýän käbir bellikler bar. Oatlamany görkezmegi ýatdan çykarsaňyz, amalyňyzy dikeltmekde kömek almak üçin alýan alyş-çalyş / gapjygynyň müşderi goldawyna ýüz tutmaly bolarsyňyz.

Çekiş salgyňyzy nireden tapyp bilersiňiz?
 • Çekiş salgyňyz, adatça gapjygyňyzyň salgysy ýa-da başga bir exchangeada şol teňňäniň DEPOSIT ADDRESSidir.

Möhüm seresaplyk
 • ProBit Global nädogry salgy sebäpli aktiwleriň yzyna gaýtarylmagyny kepillendirip bilmeýändigi sebäpli, degişli teňňeleri yzyna almak salgysyny, mukdaryny we ätiýaçlyk çärelerini iki gezek barlaň.
ProBit Global-den nädip çekmeli
Çekiş ekranynda belläp geçişimiz ýaly, yzyna alnan ýagdaýynda çykarmak we çykarmak üçin iň az mukdar bar.

Çekişiňiz 24 sagatdan soň ýüze çykmadyk bolsa, size kömek etmek üçin goldaw toparymyz bilen bilet açmagyňyzy haýyş edýäris.

Töleg töleginiň gurluşy

Çekmek haýyşyny tabşyranyňyzda, töleg tölegini tapyp bilersiňiz. Feygymlar belligiň yzyna alynmagyna baglydyr. Her bir nyşanyň yzyna almak üçin dürli tölegi bar, şonuň üçin ony çykarmak sahypasynda hökman barlaň.

Probit.com - Gapjyk - Çekmek

Ulanyjylar käwagt degişli belligi saýlap, haýsy walýutany yzyna almak tölegini tölemelidigini saýlap bilerler.

Bellik:
 • Çekiş salgysy üçin teňňeleri hem goýmak isleýän adresiňizi göçüriň we göçüriň. Şol bir teňňäniň bardygyny barlaň
 • Artykmaç ýazmazlyk üçin, ähli balansyň yzyna alynmagy üçin AVAILABAL BALANCE basyp bilersiňiz
 • Parolyňyzy, OTP ýa-da beýleki howpsuzlyk aýratynlyklaryňyzy täzeden düzeniňizden soň käwagt yzyna alyp bilmersiňiz
 • Çekişler “Blockchain” -e baglylykda wagt alýar. Sabyr ediň


Yza çekmek bilen meseleleri nädip çözmeli

Çekmek bilen baglanyşykly meseläňiz bar bolsa, aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris:
 • Çekiş ýagdaýynyň gutarandygyna göz ýetiriň. Statusagdaý galan bolsa “Çekmek garaşylýar” bolsa, sabyr ediň.
 • Blokainleriň köpüsi yzyna almak üçin birnäçe wagt alýar. Diňe 24 sagadyň dowamynda pul almadyk bolsaňyz, müşderi goldaw biletini dörediň.
 • Ulanyjy goýum ýa-da pul goýbolsun edensoň, amal saklanyp bilinmez. Nädogry salgy girizilen bolsa, ProBit netijede ýitirilen emläkleri yzyna alyp bilmez. Geleşik başlamazdan ozal dogry salgynyň girizilendigine göz ýetiriň.

Goşmaça kömek gerek bolsa, haýyşnama ibermek arkaly ProBit goldaw toparyna bilet dörediň. Topar size iň gowy kömek edip biler ýaly mümkin boldugyça anyk boluň. Aşakdaky maglumatlary goşuň:
 1. ProBit hasaby e-poçta salgysy
 2. Geleşik belgisi
 3. Teňňäniň ady
 4. Çykarylmagyna garaşylýan teňňeleriň sany
 5. Islendik skrinshot

Bellik:
 • Çekiş salgysy üçin teňňeleri hem goýmak isleýän adresiňizi göçüriň we göçüriň. Şol bir teňňäniň bardygyny barlaň.
 • Artykmaç ýazmazlyk üçin, ähli balansyň yzyna alynmagy üçin AVAILABAL BALANCE basyp bilersiňiz
 • Parolyňyzy, OTP ýa-da beýleki howpsuzlyk aýratynlyklaryňyzy täzeden düzeniňizden soň käwagt yzyna alyp bilmersiňiz
ProBit Global-den nädip çekmeli


Gündelik çykaryş çägini 100,000 dollara nädip ýokarlandyrmaly

Aşakda görkezilen kriteriýalaryň hemmesine laýyk gelýän ulanyjylar gündelik gündelik çykaryş çägini 2000 dollardan 100,000 dollara çenli ýokarlandyryp bilerler .

Çekiş çäkleri, aşakdakylaryň ikisini tamamlandan 7 gün soň awtomatiki usulda artdyrylar:
 • 2 ädim tanamaklygy işjeňleşdiriň we goldaň (2FA / OTP)
 • KYC 2-nji derejäni barlamak
2000 dollarlyk adaty gündelik çykdajy çäginiň 2FA / OTP ýitirilenden soň ulanyljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
Thank you for rating.