Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we ProBit Global-de hyzmatdaş bolmaly

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we ProBit Global-de hyzmatdaş bolmaly


Ralollama programmasy näme?

“ProBit Global” ulanyjylara öz dostlaryna ýüzlenmäge we emin bilen baglanyşykly söwda tölegleriniň 10-30% -ini sylag hökmünde gazanmaga mümkinçilik berýän ugrukdyryjy programma üpjün edýär.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we ProBit Global-de hyzmatdaş bolmaly

Bonus mukdary

Ralollama bonus mukdary, näçe PROB goýlandygyna baglylykda 10-30% aralygynda bolar. Näçe köp gyzyklanýan bolsaňyz, ugrukdyryjy bonuslaryňyz şonça-da ýokarydyr!

👉 [ TEKLIP EDILDI ] 100,000 PROB goýmak gaty maslahat berilýär, sebäbi 30% ugrukdyryjy bonus alarsyňyz
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we ProBit Global-de hyzmatdaş bolmaly


Bonus paýlamagyň wagty

Gündelik ugrukdyrma bonuslary ertesi gün 0:00 KST-24: 00 KST arasynda paýlanar. Baýraklary paýlaýyş taryhyňyza girip görüp bilersiňiz

Dostlara nädip ýüz tutmaly

1. Hasaba giriň we özboluşly ugrukdyryş koduňyza şu ýere giriň: https://www.probit.com/en-us/referral
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we ProBit Global-de hyzmatdaş bolmaly
2. referollama koduňyzy dostlaryňyz bilen paýlaşyň.

3. Dostlaryňyz hasaba alnanda ýa-da hasaba alnanda ýol koduňyzy el bilen girizeniňizden soň, hemmäňiz taýyn. https://www.probit.com/en-us/referral


Şertler

  • “ProBit Global” üçin ugrukdyrma kodlary ulanylýan ýörite platforma mahsusdyr.
  • “ProBit Global” -da emin hasaba alnandan soň, belli platforma bilen baglanyşykly ähli söwda tölegleri paýlanan ugrukdyryş bonuslaryna degişlidir.
  • Düzgünsiz ýa-da bikanun hasaplanýan söwdalar, ugrukdyryjy bonuslara eýe bolmaz.
  • Salgy bonuslary söwda ýaryşlaryna goşulan söwda jübütlerine ýa-da amal töleglerini tölemek üçin PROB ulanylanda ulanylmaýar.
Thank you for rating.